DSI สั่งฟ้อง"บ.อัคราฯ"นอมินีต่างชาติ

24 พ.ย. 2565

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สั่งฟ้องบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เข้าข่ายเป็นนอมินีบริษัทต่างชาติ เตรียมส่งสำนวนอัยการคดีพิเศษ

 

แหล่งข่าวระดับสูงในกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดเผย "สำนักข่าวเนชั่น" ว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความเห็นสั่งฟ้อง บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เข้าข่ายเป็นนอมินีบริษัทต่างชาติ แล้ว สำหรับกระบวนการต่อไป DSI เตรียมส่งสำนวนการสอบสวนให้แก่อัยการคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด

 

ทั้งนี้ มีรายงานว่า สำนวนการสอบสวน DSI ตามเอกสารหลักฐานหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท อัครา รีซอร์สเซสฯ ระบุว่า มีบริษัท คิงส์เกต แคปปีตอล พีทีวาย จำกัด บริษัทย่อย ของบริษัท Kingsgate Consolidated Limited ประเทศออสเตรเลีย เป็นผู้ถือหุ้นสามัญ และมีอำนาจควบคุมบริษัท โดยมีการจัดทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการถือครองหุ้นบุริมสิทธิของบุคคล และนิติบุคคลสัญชาติไทย รวม 3 ฉบับ

 

นอกจากนั้น จากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบว่า ผู้ซื้อหุ้นบุริมสิทธิสัญชาติไทย ได้รับค่าตอบแทนเรื่อยมา

 

ขณะเดียวกัน ในรายงานประจำปีของบริษัท Kingsgate Consolidated Limited ประเทศออสเตรเลีย โดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับรองแล้ว มีการบันทึก “หุ้นบุริมสิทธิ” ของบริษัทอัครารีซอร์สเซสฯ ไว้ในประเภท “การกู้ยืมเงิน” ซึ่งอยู่ในส่วนของ “หนี้สิน” 

 

ดังนั้น จึงแสดงว่า บริษัท Kingsgate Consolidated Limited ประเทศออสเตรเลีย นั้นถือว่า หุ้นบุริสิทธิ ของบริษัทอัครารีซอร์สเซสฯ เป็นหนี้สินของบริษัท Kingsgate Consolidated Limited ประเทศออสเตรเลีย ไม่ใช่เป็นเงินลงทุนจากผู้ลงทุนสัญชาติไทย  

 

การที่บริษัท Kingsgate Consolidated Limited ประเทศออสเตรเลีย ถือเอาหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทอัครารีซอร์สเซสฯ เป็นเงินทุน จะต้องบันทึกในงบแสดงฐานะทางการเงินรวม เฉพาะส่วนที่บริษัท Kingsgate Consolidated Limited ประเทศออสเตรเลีย ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทอัครารีซอร์สเซสฯ ในสัดส่วนร้อยละ 49 แต่ในรายงานประจำปีของบริษัท Kingsgate Consolidated Limited กลับบันทึกไว้เป็นร้อยละ 100 แสดงว่าหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวเป็นหนี้สิน ไม่ใช่เงินลงทุนในบริษัท

 

แสดงว่า บริษัท Kingsgate Consolidated Limited ประเทศออสเตรเลีย คือบริษัทแม่ ที่อยู่เบื้องหลังการลงทุนของ บริษัทอัครารีซอร์สเซสฯ ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2535

 


ทั้งนี้ ตามข้อบังคับ กคพ. ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับคดีพิเศษ ข้อที่ 10 และ ข้อที่ 11 ผู้มีอำนาจสั่งคดีคืออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ส่วนรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวน

 


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

DSIเตรียมสรุปความเห็นคดีอัครานอมินีต่างชาติ

 

นอมินีเหมืองทองข้ามชาติ | สืบสวนความจริง 12 พ.ย.2565

 

สืบสวนความจริง | "นอมินี" เหมืองทองคำอัครา

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน