ป.ป.ช.สระแก้ว รับเรื่องร้องเรียน ด่านศุลกากรงบ 800 ล้านบาท ถูกทิ้งร้าง

23 พ.ย. 2565

ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงจากที่ได้รับแจ้งข้อมูลจากศูนย์ CDC สำนักงานป.ป.ช. กรณีประชาชนร้องให้ตรวจสอบด่านศุลกากรจังหวัดสระแก้ว งบประมาณ 800 ล้านบาท ถูกทิ้งร้าง

 

ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว หิรัญ ไชยกันยา พร้อมด้วยกลุ่มงานปราบปรามการทุจริตลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงจากที่ได้รับแจ้งข้อมูลจากศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานป.ป.ช. (Corruption Deterrence Center :CDC) กรณีพบการร้องเรียนของประชาชนให้ตรวจสอบด่านศุลกากร งบประมาณ 800 ล้านบาท ถูกทิ้งร้างที่จังหวัดสระแก้ว

 

 


โดยลงพื้นที่ร่วมกับนายด่านศุลกากรอรัญประเทศ ประพันธ์ จันทร์ไทยศรี จากการตรวจสอบพบว่าโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรอรัญประเทศ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ(บ้านป่าไร่) มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างด่านศุลกากรแห่งใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวของการค้าชายแดนที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการขนส่งสินค้าข้ามแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ซึ่งการดำเนินการก่อสร้างด่านศุลกากรเป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) กรมศุลกากรได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 800 ล้านบาท ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบผูกพัน) ในโครงการพัฒนาด่านศุลกากรพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งกรมศุลกากรลงนามในสัญญาเลขที่ 7/2560 กับ บริษัท สินเจริญสนมจำกัด เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 วงเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 689,600,000 บาท โดยผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563

 

 

 ด้านการใช้ประโยชน์และการบำรุงรักษาอาคารด่านศุลกากรอรัญประเทศ (บ้านป่าไร่) กรมศุลกากร มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ว่า โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรอรัญประเทศพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ (บ้านป่าไร่) ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและก่อให้เกิดการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า จึงเห็นควรให้มีการเจรจาเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านป่าไร่-โอเนียง

 

 

ซึ่งจังหวัดสระแก้ว แจ้งว่า ในการประชุมคณะกรรมการชายแดนไทย-กัมพูชาระดับท้องถิ่น จังหวัดสระแก้ว และคณะกรรมการบริหารจุดผ่านแดนจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการฯ โดยเฉพาะหน่วยงานที่ดูแลด้านความมั่นคง ยังมีข้อห่วงใยเกี่ยวกับพื้นที่ที่มีการเสนอขอเปิดจุดผ่านแดนถาวร อยู่ในบริเวณหลักเขตแดนที่ 48-49 ซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับการเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่ยังไม่แล้วเสร็จและปัญหาการอ้างสิทธิ์ในบริวณพื้นที่ดังกล่าว

 

ประกอบกับขณะนี้ฝ่ายกัมพูชายังไม่มีการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการเปิดจุดผ่านแดนถาวรแต่อย่างใด ทำให้ปัจจุบันด่านศุลกากรอรัญประเทศได้มีการใช้ประโยชน์อาคารฯ ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จโดยนำของกลางไปเก็บรักษาไว้ในอาคารคลังของกลาง และได้มีการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พนักงานทำความสะอาด และพนักงานดูแลสวน เพื่อดูแลรักษาอาคาร สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินของทางราชการให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย


 

สำหรับสาเหตุความชำรุดของอาคารด่านศุลกากรอรัญประเทศเกิดจากเหตุวาตภัยในท้องที่ตำบลป่าไร่ส่งผลให้อาคารด่านศุลกากรพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบได้รับความเสียหาย อาทิ หลังคา ฝ้าเพดานประตูหน้าต่าง เป็นต้น โดยด่านศุลกากรอรัญประเทศได้ขอความอนุเคราะห์สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้วประมาณราคางานซ่อมแซมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,340,000บาท ซึ่งด่านศุลกากรอรัญประเทศมีหนังสือถึงสำนักงานเลขานุการกรมเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการซ่อมแซมความเสียหายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้วจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดโครงการ ฯ เพิ่มเติม พร้อมประเด็นปัญหาที่พบเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน