เปิดแล้ว "เทศกาลล่าปลาบึก" 2 วัน จับได้ 15 ตัว ใหญ่สุด 173 กก.

22 พ.ย. 2565

เขื่อนแก่งกระจานเปิด "เทศกาลล่าปลาบึก" จำกัดไม่เกิน 50 ตัว เปิดได้ 2 วัน จับไปแล้ว 15 ตัว ชาวบ้านดีใจได้ปลาบึกราคาดี กิโลกรัมละ 300 บาท ตัวใหญ่สุดน้ำหนัก 173 กิโลกรัม

หลังจากหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด เขื่อนแก่งกระจาน อนุญาตให้จับปลาบึกในเขื่อนฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 แต่อนุญาตให้จับได้ไม่เกิน 50 ตัว ซึ่งเปิดมาเพียงไม่ถึง 2 วัน สามารถจับได้แล้ว 15 ตัว โดยตัวใหญ่ที่สุดน้ำหนัก 173 กิโลกรัม เล็กที่สุดน้ำหนัก 50 กิโลกรัม ทั้งนี้ปลาบึกที่จับได้จะมีแม่ค้ามารับซื้อ หากเป็นปลาตายจะรับซื้อกิโลกรัมละ 110 บาท แต่ถ้าเป็นปลาเป็นจะส่งบ่อตกปลา (ฟิชชิ่งปาร์ก) กิโลกรัมละ 300 บาท 

     
ทั้งนี้ "เขื่อนแก่งกระจาน" เป็นแหล่งนํ้าสําคัญของ จ.เพชรบุรี และเป็นแหล่งประกอบอาชีพของประชาชน โดยเฉพาะการประมงของ 5 ตำบล 5 หมู่บ้านรอบเขื่อน  ได้แก่ บ้านนาทรัพย์ บ้านพุบอน บ้านพุเข็ม บ้านท่าเรือ ตำบลแก่งกระจาน และ บ้านวังวน บ้านท่าลิงลม ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จากการสำรวจมีเรือประมง 149 ลำ เครื่องมือประมงส่วนใหญ่เป็น ชายลอย เบ็ดราว และแห 


โดยการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันกําหนดมาตรการและมีการขึ้นทะเบียนชุมชนประมงท้องถิ่น บังคับใช้ให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงเพื่อความยั่งยืนของสัตว์น้ำ ผ่านกระบวนการต่าง ๆ เช่น การคัดเลือกสมาชิกองค์กร การแต่งตั้งคณะทํางาน การกำหนดกิจกรรมด้านการประมงร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน อาทิ กิจกรรมอนุบาลสัตว์น่ำ กิจกรรมกําหนดเขตพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ กิจกรรมบ้านปลา กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กิจกรรมออกตรวจควบคุมการทําการประมงผิดกฎหมาย และกิจกรรมปลาบึก 

สำหรับกิจกรรมการทําการประมงปลาบึก ประจําปี 2565 กลุ่มผู้ทําการประมงเขื่อนแก่งกระจาน ได้ทำประชาคมเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการและกำหนดรายละเอียดการทำการ โดยมีส่วนราชการเกี่ยวข้องเข้าร่วม และมีมติดังนี้ 


     1. ทําการประมงปลาบึก ประจําปี 2565 จํานวน 50 ตัว ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 20 มกราคม2566 และหรือจำนวนใดจะถึงก่อน ถือเป็นการหยุดกิจกรรมทันที
     2. ผู้ทำการประมงปลาบึก ใช้เครื่องมืออวนขนาด 50 เซนติเมตร ขึ้นไป 
     3. ผู้ทำการประมงปลาบึก ลงทะเบียนทำการประมง มีบัตรประจำตัว เพื่อตรวจสอบ
     4. ผู้ทำการประมงปลาบึก สนับสนุนงบประมาณเข้ากลุ่ม จำนวน 1000 บาท ต่อปลา 1 ตัว 
     5. ผู้ทำการประมงปลาบึก สนับสนุนงบประมาณเข้ากลุ่ม อวนกองละ 10 บาท
     6. ผู้ทำการประมงปลาบึก สนับสนุนงบประมาณเข้ากลุ่ม ค่าลงสมัครคนละ 100 บาท 
    ซึ่งงบประมาณกลุ่มใช้ในภารกิจ ดังนี้ ปล่อยพันธุ์ปลาบึก (จับ 1 ปล่อย 50) พิธีทำบุญประจำปี ทุกวันที่ 9 เมษายนของทุกปี 


  
 ด้านหัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด เขื่อนแก่งกระจาน เอกชัย เตชะวันโต เปิดเผยว่า การเปิดล่าปลาบึกมีการจำกัดเวลาและจำนวน รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ  ส่วนเวลานอกเทศกาล ห้ามจับปลาบึก หากฝ่าฝืนเข้ามาลักลอบจับ กำหนดให้ผู้จับปลา 1 ตัว ต้องปล่อยคืน 500 ตัว

ทั้งนี้่ในเขื่อนแก่งกระจานพบปลาบึกตั้งแต่ปี 2528 ทีแรกนึกว่าเป็นปลาสวาย แต่ภายหลังทราบว่าเป็นปลาบึก จึงขอความร่วมมืองดจับ เพราะปลายังเล็ก กระทั่งปี 2546 เริ่มมีพรานมาล่าปลาบึก เจ้าหน้าที่จึงหารือร่วมกับคนในพื้นที่ สร้างกติกาให้เข้ามาจับปลาอย่างเหมาะสม ดีต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อราคาตลาด เพราะหากมีปลาบึกออกไปมากเกินไป ราคาก็จะตกลงด้วย


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน