สุพรรณบุรีเตรียมประกวดถนนสะอาด เกาะกลางสวย สร้างความสะอาดปลอดภัยให้ประชาชน

22 มิ.ย. 2565

           ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดร.อุดม โปร่งฟ้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะประธานโครงการสร้างวินัย รักษาความสะอาดในชุมชน(คุณทิ้งเราเก็บ) ร่วมกับนายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุก ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 12 นายจตุพล เทพมังกร รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 12 พล.ต.ต.วีระ บุตรโพธิ์ ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด นายนิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้นวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย พ.ต.อ.เชิดศักดิ์ เฉลียวศิลป์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.สุพรรณบุรี พ.ต.อ.สมเดช เกษมสุข ผู้กำกับการการสอบสวนกลุ่มงานสอบสวน ตำรวจภูธร จ.สุพรรณบุรี ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการประกวด”ถนนสะอาด เกาะกลางสวย” จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นระเบียบเรียบร้อยให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืน


โดยจังหวัดสุพรรณบุรี จะดำเนินการจัดโครงการประกวด”ถนนสะอาด เกาะกลางสวย” จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้เกิดการบูรณการร่วมกันในการบริหารจัดการให้ถนนและเกาะกลางถนนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี มีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฎิบัติงาน รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบริเวณ ถนน เกาะกลาง ทางเท้า เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา ศาสนสถานและประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยมีแขวงการทางสุพรรณบุรี เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการ


ดร.อุดม กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจะเริ่มประกวดในช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565 ทั้งนี้เพื่อความสะอาดความสวยงาม ความปลอดภัยให้คนสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ดังเจตนารมณ์ของนายบรรหาร ศิลปอาชา ที่ต้องการให้ชาวสุพรรณบุรี และประชาชนคนไทย รักษาบ้านเมืองให้มีความสะอาด โดยเน้นการบูรณาการกับภาครัฐ ภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างวินัย มีจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด บ้านเรือน และชุมชนของตนเองต่อไป
วัฒนพล มัจฉา ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุพรรณบุรี


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน