อบจ.ชุมพรเปิดสภาขยายข้อบัญญัติลดและงดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมฯช่วยประชาชน

21 มิ.ย. 2564


 

     วันนี้(21 มิย. 64) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้มีการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร สมัยวิสามัญสมัย 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ณ หอประชุมกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชั้น 3 โดยจะมี นายไชยพงษ์ ทองคำ ทำหน้าที่เป็นประธานสภา  พร้อมด้วย นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ,สมาชิก ส.อบจ.ชุมพร และข้าราชการ อบจ.ชุมพรร่วมประชุม 
สำหรับการประชุมในวันนี้ได้มีการเสนอในที่ประชุม 4 เรื่องหลักได้แก่ 1.การพิจารณาขออนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ,2.การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เป็นกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร 


ใน กกจ.ชุมพร ,3.การเสนอร่างข้อบัญญัติการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ….. ,4. การเสนอร่างข้อบัญญัติการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ำมันเบนซิน - ดีเซลและก๊าซปิโตเลี่ยมสำหรับรถยนต์และยาสูบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.

เอกชนะ นวนละมัย ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  จ.ชุมพร 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน